HRPANDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİAydınlatma metni (bakınız) ile veri sorumlusunun kim olduğu, kişisel verilerimin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, kişisel verilerimin toplama yöntemi ve dayanak hukuki sebebin ne olduğu, hangi hallerde açık rızama dayanılarak kişisel veri işleneceği ile KVKK md.11’deki haklarım konusunda bilgilendim. 

Bu bilgilendirme kapsamında;

Yazılım sunucularının yurt dışında bulunması nedeniyle yurt dışına aktarılmakta olduğunu, her ne kadar işlenen veriler açık rıza dışındaki hukuki sebeplere dayanılarak işleniyor olsa da yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından henüz ilan edilmediğinden, kullanım koşulları akdinin gereğini yerine getirebilmek için yurt dışına aktarım konusunda açık rızamın alındığını, veri sorumlusunun hizmet aldığı sunucu hizmeti sağlayıcıların uluslararası alanda kabul görmüş standartlarda veri güvenliği önlemlerini almakla birlikte yerleşik bulunduğu ülkenin kişisel veriler ile ilgili tüm mevzuatına, özellikle Genel Veri Koruma Tüzüğü ("GDPR")’ne uyum içinde veri işleme faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu, ayrıca iletişime geçmek için kullandığım kanaldaki hizmet sağlayıcım yurt dışı kaynaklı ise iletişime geçildiği sırada telefon numarası, e-posta adresi, IP adresi gibi bilgilerimin yurt dışına aktarılabileceğini anladım.

Üyelik kaydımı yaptığım sırada açık rıza beyanımı simgeleyen kutucuğu işaretlemek suretiyle yukarıdaki kapsamda vermiş olduğum açık rızamın herhangi bir zorlamaya maruz kalmadan ve yeterli bilgilendirme yapılmış olarak alındığını onaylıyorum.


Our app does not share any data acquired from the Google API Services with third-party tools or AI models. We use this data only for user verification and sending events to the user's calendar. Our app does not share any data for AI purposes.